Dojos by Province

Dojos in Ontario

Listed by City

CityDojo
BurlingtonBurloak Aikikai Aikido
ChelmsfordSudbury Aikikai
DrydenDryden Aikikai
KanataKanata Aikikai
MarkhamAikido Seishinkai
North YorkAikido Hokuryukai
TorontoAikido Kensankai
Aikido Shugyo Dojo
Aikido Tendokai
Beaches East-York Aikikai
JCCC Aikikai